AKADÉMIA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

 

Ciele občianskeho združenia sú rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, aktívne využvanie vol'ného času, regenerácia duševných     i fyzických síl, prevencia proti drogám a kriminalite.

To všetko prostredníctvom záujmu o branné športy.

Máme záujem združovať sa za účelom:

- rozvoja branných športov

- rozvoja športových aktivít

- podporou svojich členov pri účasti na súťažiach a eventových aktivitách                 na Slovensku ako aj v zahraničí,propagácia myšlienok fair-play a sociálnej súdržnosti

- vzdelávanie a výchova mladej generácie prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských aktivít

- podpora osobnostného rozvoja všetkých vekových kategórií

- možnosť sebarealizácie jej členov

- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít

- organizovanie športových turnajov a eventov

- vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít

- organizovanie seminárov a konferencií

- spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami ako aj s odbornými organizáciami

- získava sponzorov pre svoju činnosť

- zabezpečuje mediálnu propagáciu športov

- získava a vychováva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov, konzultantov a rozhodcov

- pomáha vytvárať alebo získavať ihriská, športové vybavenie a iné plochy a priestory na realizáciu svojich cieľov

Naše ciele
... od roku 2004